เป้าหมายหลัก

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
9
20-21 ก.ค.58


โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรูเตลอดทั้ง Q.1/58

Key  Questions
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
Think Pair Share: ทบทวนโจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Blackboard  Share :ทบทวนโจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1/58
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1/58


ชิ้นงาน
 วาดภาพสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรมภาพตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับพี่ ๆอนุบาล 2 ใน Q.1/58 กันแล้วค่ะ ซึ่งคุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันพูดคุยทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน ค่าจำนวน การบวก ลบ ไม่เกิน 10 เด็กๆ สามารถบอกและอธิบายความเข้าใจของแต่ละคนได้ดีค่ะ และได้ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1 ค่ะ

    ตอบลบ