เป้าหมายหลัก

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและมีความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
6
29มิ.ย.
3 ก.ค.58


โจทย์ :
การบวก ลบ เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
       - บวก ลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
       - โจทย์ปัญหา สถานการณ์
บวก ลบโดยการกระจาย เลข 1 หลัก ไม่เกิน 10

Key  Questions
- ทำไมเราต้องนำสิ่งต่างๆมารวมกัน ?
- ทำไมเราถึงแบ่งสิ่งต่างๆ ออกจากกัน ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Think Pair Share: โจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Blackboard  Share :โจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ จานกระดาษ เรโก้ เม็ดกระดุม เม็ดมะค่า กระดิ่ง ลูกปัด ดอกไม้ ส้ม ก้อนหิน ฯลฯ
- โจทย์ ปัญหาสถานการณ์
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ จานกระดาษ เรโก้ เม็ดกระดุม เม็ดมะค่า กระดิ่ง ลูกปัด ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูนำจานกระดาษมา 2 ใบ ใส่เรโก้สีแดงในจานที่หนึ่งไว้ 3 ชิ้น ใส่เรโก้สีส้มจานที่สองไว้ 2 ชิ้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เรโก้สีแดง 3 ชิ้น นำมารวมกับเรโก้สีส้ม 2 ชิ้น ได้เท่าไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนเลือกสิ่งของที่เตรียมไว้คนละ 1 ชุด พร้อมจำนวนตัวเลขที่ต้องการผลรวม เช่น 4, 5
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง :
ครูให้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ “มีแม่ไก่ 1 ตัว เด็กๆได้มาเพิ่มอีก 2 ตัว นำมารวมมีแม่กี่ตัว?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์ที่ได้
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูจัดเตรียมดอกไม้ ส้ม ก้อนหิน ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร สิ่งที่เห็นเช่น ดอกไม้ ส้ม ก้อนหินเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สังเกต
ชง :
- ครูให้โจทย์ ปัญหาสถานการณ์ “คุณครูมีดอกไม้ 5 ดอก แบ่งให้เด็กๆ ไป 3 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก ”
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกสิ่งของที่เตรียมไว้ พร้อมโจทย์สถานการณ์คนละ 1 โจทย์
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์ที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับการบวก การลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
 - สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
 ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจและมีความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
 

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่อนุบาล 2 เรียนรู้การบวก การลบ ของจำนวนไม่เกิน 10 โดยที่คุณครูเตรียมสื่อเป็นเม็ดมะค่า กระดาษ ให้เด็กๆ ได้วางจำนวนของเม็ดมะค่าลงไป ในช่องว่าง พร้อมเขียนจำนวนตัวเลขที่ตนเองวางไว้ เมื่อนำมารวมกันได้เท่ากับจำนวนที่คุณครูกำหนด เด็กๆ สนุกกับการวงจำนวนผ่านการเล่นเกม สามารถให้เหตุผลของการวางจำนวนเม็ดมะค่าของตนเองได้ดีค่ะ จะมีพี่ป๋อ ที่สามารถวางจำนวนได้แต่การเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวนตัวเลขได้เป็นบางตัวค่ะ โดยคุณครูจะให้พี่ป๋อมานั่งข้างๆ และมีเพื่อนช่วยแนะนำไปพร้อมกับคุณครูค่ะ

    ตอบลบ