เป้าหมายหลัก

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า น้อยกว่า ไม่เกิน 10  


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
15-19มิ.ย. 58


โจทย์ :
- การเปรียบเทียบจำนวน ไม่เกิน 10
- มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
- หนักกว่า เบากว่า

Key  Questions
นักเรียนคิดว่าทำไม 1 มากกว่า 0 แล้วทำไม 1 น้อยกว่า 2 เพราะอะไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวน ไม่เกิน 10
Think Pair Share: การได้มาของจำนวน
Blackboard  Share :  การเปรียบเทียบจำนวน ไม่เกิน 10
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ชุดตะกร้าหรรษา (ลูกยาง กับ ก้อนหิน)
- นิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ให้นักเรียนได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ?” “ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น แล้วเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ชง :
- ครูจัดเตรียมชุดตะกร้าหรรษา (ลูกยาง กับ ก้อนหิน)
- ครูนำสิ่งของที่เตรียมไว้มาให้นักเรียนสังเกตพร้อมจับคู่ โดยวางสิ่งของคนละฝั่ง จับคู่ให้พอดีกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ลูกยางกับก้อนหินเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?” “จำนวนลูกยางกับก้อนหินเป็นอย่างไร ?” “จำนวนของลูกยางมากกว่า หรือน้อยกว่าก้อนกินอยู่เท่าไร เพราะอะไร?” “จำนวนของก้อนหินมากกว่า หรือน้อยกว่าลูกยางอยู่เท่าไร เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)

ชง :
- ครูจัดเตรียมเครื่องชั่ง บล็อกไม้ ส้ม กล้วย แก้ว ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูนำสิ่งของที่เตรียมไว้ทีละชิ้น นำมาใส่เครื่องชั่งด้านหนึ่ง อีกด้านใส่จำนวนของบล็อกไม้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึง น้ำหนักกับจำนวนที่เป็นก้อน เป็นการวัดใช้หน่วยอย่างง่าย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมสิ่งของถึงมีน้ำหนักเท่ากัน หนักกว่า เบากว่า เพราะอะไร?
- นักเรียนแต่ละคนเลือกสิ่งของที่ตนเองต้องการจะนำมาเปรียบเทียบกัน
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
 ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า น้อยกว่า  ไม่เกิน 10  
- เข้าใจการเปรียบเทียบน้ำหนักกับจำนวนโดยใช้หน่วยวัดอย่างง่าย
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. เด็กๆ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยกัน จากนั้นคุณครูเล่านิทานรวมจำนวนผ่านการวาดภาพบนกระดานขณะที่วาดภาพเล่าไป คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีอยู่เท่าไหร่ ? มากกว่า หรือน้อยกว่า? ” เด็กๆ แต่ละคนได้ช่วยกันตอบจากภาพที่คุณครูเล่าไปวาดไป จากนั้นเด็กๆ ทำชุดฝึกคณิตศาสตร์ คุณครูยังสอดแทรกเกี่ยวกับรูปทรงผ่านการเล่นเกมหาส่วนที่หายไป และให้แต่ละกลุ่มได้บอกเล่าเกี่ยวกับภาพที่ตนเองได้ไปให้กับเพื่อนและคุณครูได้ฟัง เด็กๆสามารถบอกได้ว่า รูปที่หายไปนั้นเหมือนกับอะไร อย่างเช่น กลุ่ม 1 : เหมือนดวงดาว ผีเสื้อ จรวด กลุ่ม 2 : แมลงปอ เครื่องบิน ปลาดาว กลุ่ม 3,4 และ 5 :ว่าว เรือดำน้ำ ฯลฯ ต่างให้เหตุและผลได้ดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ