เป้าหมายหลัก

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและมีความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
8
13 – 17 ก.ค.58


โจทย์ :
การบวก ลบ เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
       - บวก ลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
       - โจทย์ปัญหา สถานการณ์
บวก ลบโดยการกระจาย เลข 1 หลัก ไม่เกิน 10

Key  Questions
- ทำไมเราต้องนำสิ่งต่างๆมารวมกัน ?
- ทำไมเราถึงแบ่งสิ่งต่างๆ ออกจากกัน ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Think Pair Share: โจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Blackboard  Share :โจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ เม็ดกระดุม ดอกไม้ ฯลฯ
- ชุดคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาสถานการณ์
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนใดบ้างที่นำมารวมกันแล้วได้ 10 เพราะอะไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง :
- ครูเตรียมชุดคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ประมาณ 5 คำถาม
- ครูให้โจทย์ปัญหาถานการณ์ “เด็กๆมีตุ๊กตา7 ตัว คุณครูให้เพิ่มอีก 3 ตัว รวมเป็นเท่าไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์ที่ได้
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เจ้าหนอนจอมเขมือบ”ให้นักเรียนได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ชง :
- ครูเตรียมชุดคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ประมาณ 5 คำถาม
- ครูให้โจทย์ ปัญหาสถานการณ์ “คุณครูมีไข่ไก่10 ฟอง แบ่งให้เด็กๆ ไป 3 ฟอง จะเหลือไข่กี่ฟอง ”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์ที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับการบวก การลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
 - สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
 ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจและมีความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 พี่อนุบาล 2 เรียนรู้เกี่ยวกับการ บวก ลบ การบวก ลบ เลข 1 หลัก ไม่เกิน10
    - บวก ลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก ไม่เกิน 10
    - โจทย์ปัญหา สถานการณ์บวก ลบโดยการกระจาย เลข 1หลัก ไม่เกิน 10
    ผ่านการเล่าไปวาดไปบนกระดาน เด็ก ๆ สามารถมองเห็นภาพได้ง่ายและชัดเจน อีกทั้งยังสนุกกับการนำเข้า นำออก จากไม้ไอติมและโจทย์ที่คุณครูสร้างขึ้น จากนั้นเด็ก ๆ มีโอกาสได้สร้างโจทย์เองผ่านภาพที่คุณครูวาด อีกทั้งสัปดาห์นี้คุณครูสอดแทรกเกี่ยวกับตำแหน่งทิศทาง เช่น ซ้าย ขวา ตรงข้าม ระหว่าง เด็กๆ สามารถบอกได้ว่าแขนไหนข้างซ้าย หรือข้างขวาแต่ยังมีบ้างบางส่วนที่ยังจำสับสนค่ะ

    ตอบลบ