เป้าหมายหลัก

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายค่าและการได้มาของจำนวนของจำนวน 6 - 10


Week

Input

Process

Output

Outcome
3
8-12 มิ.ย.58


โจทย์ :
- ค่าของจำนวน 6 -10
- การได้มาของจำนวน

Key  Questions
จำนวนตัวเลข 10 ได้มาอย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าของจำนวน
Think Pair Share: การได้มาของจำนวน
Blackboard  Share :  ค่าและการได้มาของจำนวน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ชุดตะกร้าหรรษา (เม็ดกระดุม)
- เกม “จับคู่ภาพกับจำนวน”


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “จับคู่ภาพกับจำนวน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง :
- ครูนำชุดตะกร้าหรรษา (เม็ดกระดุม) ให้นักเรียนแต่ละคน
- ครูสุ่มหยิบบัตรจำนวนตัวเลขขึ้นมาที่ละ 1 จำนวน  ให้นักเรียนช่วยบอกว่าเป็นตัวเลขอะไร พร้อมหยิบเม็ดกระดุมที่อยู่ในตะกร้าออกมาวางด้านหน้าของตนเอง
- ให้นักเรียนได้ออกมาหยิบจำวน หรือ ได้บอกจำนวนให้กับเพื่อ จนครบทุกจำนวน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าหยิบจำนวนตัวเลข 7 เราจะหยิบเม็ดกระดุมออกมาจำนวนเท่าไร เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพแทนจำนวน 1 - 10

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูจัดเตรียมชุดตะกร้าหรรษา (เม็ดกระดุม)
- ครูนำของจริง (เม็ดกระดุม)มาจัดกลุ่มให้นักเรียนสังเกต เพื่อให้เข้าใจและเห็นว่า  10 ได้มาอย่างไร เช่น 5 กับ 5  ,6 กับ 4 ,10 กับ ฯลฯ
- ให้นักเรียนแต่ละคนจัดกลุ่มการได้มาของจำนวนตัวเลข  6 - 10
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวน 10 ได้มาอย่างไร เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการ

ชิ้นงาน
- วาดภาพแทนจำนวน
1-10
- ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายค่าและการได้มาของจำนวนของจำนวน 6 - 10

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้ให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านเกม “ขุมทรัพย์” แต่ละกลุ่มจะได้โจทย์คนละ 1 โจทย์ จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันหาสิ่งที่ได้ไปจนครบตามจำนวน จากที่ทำกิจกรรมเสร็จ เด็กๆ ต่างบอกว่า คุณครูครับ /ค่ะ ขุมทรัพย์ของคุณครูหายากมาก เพราะว่าอยู่ในทราย แต่พวกเราชอบจังเลยค่ะ สนุกด้วยครับ/ค่ะ วันต่อมาเด็กๆ เล่นกับเปลือกหอยแครงที่แต้มสีไว้หลากหลายสี เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องสีและจำนวนไปพร้อมๆกัน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะ พร้อมกับทำชุดฝึกคณิตศาสตร์

    ตอบลบ