เป้าหมายหลัก

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายค่าและการได้มาของจำนวนของจำนวน 1-5 และ 0


Week

Input

Process

Output

Outcome
2
1-5 มิ.ย.58


โจทย์ :
- ค่าของจำนวน 1-5 และ 0
- การได้มาของจำนวน

Key  Questions
- จำนวน 5 ได้มาอย่างไร เพราะอะไร?
 จำนวน 0 ได้มาอย่างไร เพราะอะไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าของจำนวน
Think Pair Share: การได้มาของจำนวน
Blackboard  Share :  ค่าและการได้มาของจำนวน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “รังรถไฟมหาสนุก”
- สื่อของจริง (ดินสอ ไมไอศกรีม ฝาขวด เม็ดมะค่า ฯลฯ )


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
หยุดวันวิสาขาบูชา


วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “รังรถไฟมหาสนุก”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รถไฟมีกี่ขบวน มีสีอะไรบ้าง เดินทางไปที่ไหน มีใครบ้าง ?
- ครูหยิบสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ (ดินสอ ไมไอศกรีม ฝาขวด ฯลฯ ) ครั้งละ 1 ชิ้น  พร้อมกับให้นักเรียนบอกชื่อและจำนวนสิ่งของ เช่น
 ดินสอ 1 แท่ง  / ฝาขวด 2 ฝา
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง :
- ครูจัดเตรียมชุดตะกร้าหรรษา (เม็ดมะค่าคนละ 5 เม็ด)
- ครูหยิบบัตรจำนวนตัวเลขขึ้นมาแล้วให้นักเรียนหยิบจำนวนเม็ดมะค่าของตนเองออกมาวางด้านหน้าของแต่ละคน
 - ครูนำของจริง (เม็ดมะค่า)มาจัดกลุ่มให้นักเรียนสังเกต เพื่อให้เข้าใจและเห็นว่า  5 ได้มาอย่างไร เช่น 3 กับ 2  ,4 กับ 1 ,5 กับ
- ให้นักเรียนแต่ละคนจัดกลุ่มการได้มาของจำนวนตัวเลข  1- 5
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวน 5 ได้มาอย่างไร เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
 ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายค่าและการได้มาของจำนวนของจำนวน 1-5 และ 0

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพตัวอย่างกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. เด็ก ๆ ทบทวนจำนวนแต่ละจำนวนเพื่อความเข้าใจ ผ่านการฟังนิทาน และหยิบจับจำวนจากไม้ไอติม โดยที่คุณครูให้ไม้ไอติมคนละไม่เกิน 5 อัน จากนั้นเชื่อมโยงเป็นนิทานผ่านการรวมกันของไม้ไอติมของแต่ละคนที่นำมารวมกันแล้วยังคงได้เท่ากับ 5 พอดี เด็ก ๆสนุกและสนใจในการทำกิจกรรมที่ผ่านการเล่มเกม สามารถตอบและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้อย่างมีเหตุมีผลค่ะ จากนั้นทำชุดฝึกคณิตศาสตร์

    ตอบลบ