เป้าหมายหลัก

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 10 และ 0  


Week

Input

Process

Output

Outcome
1
25-29 พ.ค.58

โจทย์ :
- สัญลักษณ์แทนจำนวน 1-10
 และ 0
- ลำดับจำนวน

Key  Questions
ทำไมเราต้องเรียงลำดับจำนวนตัวเลข ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน
Think Pair Share: ลำดับจำนวน
Blackboard  Share :  สัญลัษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “ตัวเลขทำอะไร”
- เกม “เอ้ะ! ใครมาก่อน”
- ชุดตัวเลขไม้บล็อควันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )

ชง :
- คุณครูเล่านิทานเรื่อง “ตัวเลขทำอะไร”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ?
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน 1-10 และ 0 ผ่านชุดตัวเลขไม้บล็อค
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นตัวเลขอยู่ที่ไหนบ้าง เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวน1-10 และ 0

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)

ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “เอ้ะ! ใครมาก่อน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมตัวเลขที่น้อยกว่าถึงอยู่ก่อน เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นเกม“เอ้ะ! ใครมาก่อน”

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวน1-10 และ 0
- ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 10 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. เด็กๆ เรียนรู้พื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกมจำนวน ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกมาวาดภาพตามจำนวนตัวเลขที่คุณครูให้ และผ่านการสร้างสรรค์ทุ่งดอกไม้บนกระดาษตามจำนวนโดยใช้เม็ดกระดุม ทุกคนสามารถสื่อสารบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองทำได้เป็นอย่าง จากนั้นเด็กๆได้ทำชุดฝึกคณิตศาสตร์ ค่ะ

    ตอบลบ