เป้าหมายหลัก

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจการเปรียบเทียบจำนวนและสามารถบอกได้ว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ไกล ใกล้ สูงกว่า เตี้ยกว่า ได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
5
22-26 มิ.ย. 58


โจทย์ :
การเปรียบเทียบ
- สั้นกว่า ยาวกว่า
- ไกลกว่า ใกล้กว่า
- สูงกว่า เตี้ยกว่า

Key  Questions
ถ้าต้องการวัดสิ่งของ เราจะสามารถใช้อะไรในการวัดได้บ้าง เพราะอะไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต่างๆ เช่น สั้นกว่า ยาวกว่า ไกลกว่า ใกล้กว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า ฯลฯ
Think Pair Share: การเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ
Blackboard  Share :  การเปรียบ เทียบสิ่งของต่างๆ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “แอ๊บบี้กับสายวัดวิเศษ”
- อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ไอศกรีม หลอดกาแฟ ดินสอ ไม้บรรทัด กล่อง ตะเกียบ ตะกร้า กระดาษ ฯลฯ
- ผีเสื้อ แมลงปอ ต้นไม้ ดอกไม้
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แอ๊บบี้กับสายวัดวิเศษ”ให้นักเรียนได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น แล้วเราจะทำอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ชง :
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ไอศกรีม หลอดกาแฟ ดินสอ ไม้บรรทัด กล่อง ตะเกียบ ตะกร้า กระดาษ ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูนำสิ่งของทีละ 2 ชิ้น มาวางคู่กัน เช่น ดินสอกับไม้ไอศกรีม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าดินสอกับไม้ไอศกรีมสิ่งสั้นหรือยาวกว่ากัน เพราะอะไร ?
เชื่อม :
 - ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสิ่งของที่เตรียมไว้ แต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมจากสิ่งของที่ได้ในกลุ่มตนเองในการเปรียบเทียบสั้นกว่า ยาวกว่า
- แต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกันอีกครั้ง
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)

ชง :
- ครูนำสัตว์ต่างๆ เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ ต้นไม้ ดอกไม้ ที่มีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกัน มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่สังเกตเห็นเป็นอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง :
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดออกแบบการจัดเรียนเพื่อนในกลุ่มของตนเอง เช่น น้ำหนัก ความสูง เพศ ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากการเรียงลำดับเพื่อนในกลุ่มเชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
 ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจการเปรียบเทียบจำนวนและสามารถบอกได้ว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ไกล ใกล้ สูงกว่า เตี้ยกว่า ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่อนุบาล 2 เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและการเปรียบเทียบ ซึ่งคุณครูเชื่อมโยงการเปรียบเทียบจากสิ่งของเช่น แก้ว กระดิ่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ ตัวเด็กๆ เอง นำมาเปรียบเทียบกัน ว่า สั้นกว่า ยาวกว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า ฯลฯ และเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน ด้วยการกระจาย เด็กๆ ได้เล่นจากสื่อของจริง ที่เป็นกระดิ่ง คุณครูจะสุ่มหยิบจำนวนตัวเลขทีละตัว แล้วให้แต่ละคนวางกระดิ่งลงในช่องว่าง 2 ช่องให้ได้เท่ากับจำนวนตัวเลขนั้น พร้อมกับให้แต่ละคนได้พูดคุยเกี่ยวกับการวางจำนวนกระดิ่งในแต่ละครั้ง เด็กๆ สามารถที่จะหยิบแบ่งใส่ช่องว่างได้และเข้าใจสามารถบอกเหตุผลการวางได้ดีค่ะ จากนั้นทุกคนได้ทำชุดฝึกเล่มเล็ก

    ตอบลบ