เป้าหมายหลัก

week7

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและมีความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
7
6 – 10 ก.ค.58


โจทย์ :
การบวก ลบ เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
       - บวก ลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
       - โจทย์ปัญหา สถานการณ์
บวก ลบโดยการกระจาย เลข 1 หลัก ไม่เกิน 10

Key  Questions
- ทำไมเราต้องนำสิ่งต่างๆมารวมกัน ?
- ทำไมเราถึงแบ่งสิ่งต่างๆ ออกจากกัน ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Think Pair Share: โจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Blackboard  Share :โจทย์ปัญหา สถานการณ์ การบวก การลบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ เม็ดกระดุม ดอกไม้ ฯลฯ
- ชุดคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาสถานการณ์
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “อะตอม”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนใดบ้างที่นำมารวมกันแล้วได้ 6 7 8 9 และ 10 เพราะอะไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง :
- ครูเตรียมชุดคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ประมาณ 5 คำถาม
- ครูให้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ “เด็กๆมีลูกปัดอยู่จำนวน 5 เม็ด คุณครูนำมาเพิ่มให้อีก 5 เม็ด รวมแล้วเป็นเท่าไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์ที่ได้
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แบ่งฉันบ้างซิ”ให้นักเรียนได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ชง :
- ครูเตรียมชุดคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ประมาณ 5 คำถาม
- ครูให้โจทย์ ปัญหาสถานการณ์ “คุณครูมีกระดุม 10 เม็ด แบ่งให้เพื่อนไป 5 เม็ด จะเหลือกระดุมกี่เม็ด ”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์ที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำชุดฝึกเล่มเล็ก

ภาระงาน
- พูด คุย ตอบคำถามเกี่ยวกับการบวก การลบ โดยการกระจาย เลข 1 หลัก  ไม่เกิน 10
 - สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
 ชุดฝึกเล่มเล็ก

ความรู้ :
เข้าใจและมีความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ภาพตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ที่คุณครูลงสู่การบวก ลบ ไม่เกิน 10 โดยผ่านเรื่องเล่า นิทาน จากนั้นคุณครูจะมีโจทย์ตัวอย่างมาให้เด็กได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตอบบนกระดาน
    ประมาณ 5 ข้อ โดยผ่านการวาดภาพบนกระดาน ซึ่งเด็กๆ หลายคนสามารถเข้าใจและตอบตามความเข้าใจของตนเองได้ดี บอกได้ว่าการนำมารวมกันหรือเพิ่มขึ้น
    เป็นการบวก ส่วนการทำให้หายไป ลดลง เหลืออยู่ จะเป็นการนำมาลบกัน เด็กๆ สนุกกับการทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ทำชุดฝึกเล่มเล็กและใบงาน สามารถทำ
    ออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ